Konkurs "Kreatywne jesienne zajęcia" - regulamin

Data dodania: 2022-10-28 15:41:33

­­REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „Kreatywne jesienne zajęcia”

 

 

I.     Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu prowadzonego pod nazwą „Kreatywne jesienne zajęcia” (dalej „Konkurs”).

2.   Organizatorem Konkursu oraz administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma prowadzona przez Beatę Kolterman pod nazwą: Kolterman Media Communications z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, posiadająca numer REGON 015900746 oraz numer NIP 113-035-44-29 (dalej „Organizator”).

3.   Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest spółka pod firmą: BIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Aleja Niepodległości 69, 02-626 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037071, z kapitałem zakładowym 24.271.500,00 zł, posiadająca numer NIP 5211012913 oraz numer REGON 010794498 (dalej „Fundator”).

4.   Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.10.2022 r., po opublikowaniu postu z ogłoszeniem Konkursu na profilu https://www.facebook.com/ZmalujmyRazem i kończy z dniem 13.11.2022 r. o godz. 23:59:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

5.   Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni do dnia 18.11.2022 r. (dalej „Laureaci”).

6.   Konkurs prowadzony jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu: ZmalujmyRazem (dalej „Strona Konkursu”), na podstawie niniejszego Regulaminu.

7.   Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook lub z nim związany. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem. Serwis Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu, a Organizator korzysta z serwisu Facebook wyłącznie w celu administrowania Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook zasadne roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

8.   Organizator przy organizacji Konkursu nie dokonuje publikacji na prywatnych profilach Uczestników ani nie wykorzystuje połączeń ze znajomymi Uczestników, a wszelkie ewentualne udostępnianie postów dotyczących Konkursu na własnym profilu Uczestnika, oznaczanie w nich znajomych czy zapraszanie do ich polubienia, Uczestnicy dokonują wyłącznie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

9.   Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020, Nr 201, poz. 2094, ze zm.).

10. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu będzie czuwała 3-osobowa komisja konkursowa (dalej: „Komisja”) złożona z osób wybranych przez Organizatora.

12. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II.   Uczestnik Konkursu

1.   Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która:

a.    jest zarejestrowanym i czynnym użytkownikiem serwisu Facebook.com,

b.   polubiła w serwisie profil https://www.facebook.com/ZmalujmyRazem

c.    jest zarejestrowanym i czynnym użytkownikiem bezpłatnej platformy dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych Zmalujmy Razem (https://zmalujmyrazem.pl/),

d.   zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,

e.   w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

f.     wykonała Zadanie Konkursowe,

g.    spełnia pozostałe warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie

(dalej: „Uczestnik”).

2.   Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 powyżej lub w innych postanowieniach Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody, spowoduje powstanie prawa do dochodzenia jej zwrotu przez Organizatora.

3.   Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy ani członkowie władz Organizatora Konkursu i Fundatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

4.   Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie pracy konkursowej w postaci komentarza, o którym mowa w pkt II.1 Regulaminu (dalej „Praca Konkursowa”), która narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa uwzględnienia w Konkursie lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do niezgłaszania w ramach Konkursu Prac Konkursowych, które:

•     zawierają zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej elementy sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, w szczególności zawierające treści wulgarne, uważane powszechnie za obraźliwe, szerzą nienawiść lub dyskryminację rasową, kulturową, etniczną, obyczajową, światopoglądową, naruszają godność osobistą, mogą być zakwalifikowane jako pornografia, stanowią zniewagę lub pomówienie innych osób, nawołują do agresji;

•     przyczyniają się do łamania praw autorskich lub stanowią złamanie albo zagrożenie złamaniem takich praw;

•     propagują używanie narkotyków bądź innych niedopuszczonych do legalnego obrotu środków odurzających;

•     propagują spożywanie alkoholu;

•     zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;

•     zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe lub wizerunek osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik, którzy nie wyrazili na to pisemnej zgody;

•     zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy) dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż marki BIC;

•     są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;

•     w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin;

•     zawierają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem;

•     podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook;

•     podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

•     naruszają prawa innych osób, w szczególności dobra osobiste lub prawa autorskie;

•     stanowią zakazaną lub nieuczciwą reklamę w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1913, ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2070, ze zmianami).

5.   Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie Prac Konkursowych, których autorzy:

a)    nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;

b)   działają z fikcyjnych lub anonimowych kont/profili w serwisie Facebook;

c)    tworzą fikcyjne lub anonimowe konta/profile w serwisie Facebook;

d)   naruszają Regulamin lub regulamin serwisu Facebook.

6.   Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń, o których mowa w Regulaminie, jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia.

 

III. Zadanie Konkursowe

1.   Zadanie Konkursowe polega na zamieszczeniu (w Okresie Trwania Konkursu) pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/ZmalujmyRazem w serwisie Facebook.com komentarza z opisem pomysłu na zajęcia o tematyce jesiennej dla dzieci przedszkolnych lub z klas I-III.

2.   Oceny Prac Konkursowych dokona Komisja (wskaże 5 laureatów Konkursu) w oparciu o następujące kryteria:

a)    zgodność Pracy Konkursowej z zasadami Konkursu;

b)   pomysłowość i kreatywność Pracy Konkursowej;

c)    pozytywna reakcja na Pracę Konkursową w sieci Internet;

d)   unikalności – akceptowane będą̨ tylko te Prace Konkursowe, które nie były dotychczas publikowane w kraju ani za granicą, w szczególności nie zostały zamieszczone wcześniej w jakichkolwiek serwisach lub mediach społecznościowych, jak również̇ nie były uprzednio zgłaszane do udziału w innych konkursach, a których autorem jest Uczestnik.

Powyższe kryteria będą stanowić podstawę arbitralnej i uznaniowej decyzji w celu ustalenia wyników Konkursu. Kryteria oceny stosowane przy ocenie rozwiązań Zadania Konkursowego są subiektywne i nie są weryfikowalne.


3.   Przystąpienie do udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”) odbywa się poprzez publikację w serwisie Facebook Pracy Konkursowej, którą jest komentarz z opisem pomysłu na realizację zajęć, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4.   Każdy Uczestnik może wysłać dowolną ilość Prac Konkursowych, ale ma możliwość wygrania tylko jednej Nagrody. W przypadku dokonania przez tą samą osobę zgłoszeń kilku Prac Konkursowych do Konkursu, nagrodzona może zostać tylko jedna Praca Konkursowa.

5.   W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.

6.   Praca Konkursowa musi być efektem samodzielnej pracy twórczej osoby zgłaszającej, tj. Uczestnika.

7.   Zgłoszenie Konkursowe jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:

a)    Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika.

b)   Uczestnik jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu.

c)    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu, przyznania Nagrody i publikacji wyników Konkursu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) – na zasadach zaakceptowanych przez Uczestnika podczas zakładania profilu na Platformie ZmalujmyRazem.

d)   Uczestnik wyraża zgodę̨ na kontakt drogą elektroniczną w celach związanych z Konkursem.

e)   Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

f)     

Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

do Pracy Konkursowej i utworów zawartych w Pracy Konkursowej, a także do innych dzieł spełniających kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) i przesyłając Pracę Konkursową Uczestnik Konkursu potwierdza również, że:

·      Praca Konkursowa jest oryginalna, dotychczas niepublikowana i nienagradzana w innych konkursach;

·      jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości;

·      przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich;

·      korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu i ogłoszenia jego wyników, jak również w zakresie określonym w Regulaminie, w tym w celu publikacji i wykorzystania przez Organizatora, nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.

g)    Uczestnik nie udzielił żadnej osobie innej niż Organizator i Fundator licencji uprawniającej do korzystania ze zgłoszonej w ramach Konkursu Pracy Konkursowej, z wyłączeniem licencji udzielanej serwisowi Facebook na warunkach określonych w zasadach funkcjonowania tego serwisu.

h)   Żadne z przesłanych przez Uczestnika Prac Konkursowych nie są obciążone lub ograniczone prawem osoby trzeciej.

i)     Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność́ wobec Organizatora i Fundatora oraz osoby trzeciej w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć́ prawa do opublikowanych przez Uczestnika zdjęć́ lub opisów, jak również̇, gdy osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenia związane z rozpowszechnianiem jej wizerunku w ramach Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora i Fundatora z odpowiedzialności wobec każdej osoby trzeciej, która skieruje przeciwko Organizatorowi i/lub Fundatorowi ww. roszczenie związane z Konkursem.


j)     Korzystanie przez Organizatora i/lub Fundatora z Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.

 

IV. Nagrody dla Uczestników

1.   Nagrodami w Konkursie jest: 5 zestawów produktów BIC o wartości jednostkowej 120,86 zł (sto dwadzieścia złotych osiemdziesiąt sześć  groszy) każdy. Całościowa wartość Nagród wynosi 604,30 zł brutto (słownie: sześćset cztery złote trzydzieści groszy).

2.   W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagród związanych z Konkursem, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości brutto danej Nagrody rzeczowej. W takim przypadku, część Nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody rzeczowej i finansowej, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Warunkiem wydania Nagrody jest poprawne uzupełnienie przez nagrodzonych Uczestników Konkursu formularza z danymi, które umożliwią Organizatorowi poprawne rozliczenie podatku dochodowego. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek odebrania Nagrody.

Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

3.   Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie na profilu ZmalujmyRazem w serwisie Facebook.com w komentarzu pod postem konkursowym oraz za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej przez ww. profil do Laureata w serwisie Facebook.com, w której Laureat zostanie poproszony o kontakt w wiadomości e-mail na adres kontakt@zmalujmyrazem.pl celem potwierdzenia chęci otrzymania Nagrody i przekazania danych osobowych koniecznych do dostarczenia Nagrody.

4.   Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie wiadomości, o której mowa w ust. 3 powyżej, w której znajdzie się formularz z danymi Uczestnika, zawierający: imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu i adres e-mail, oraz potwierdzenia chęci odbioru Nagrody o treści „Wyrażam chęć otrzymania nagrody w Konkursie „Kreatywne jesienne zajęcia”. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody w przypadku wygranej.

5.   Brak wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3-4 powyżej, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania Laureatów o zwycięstwie w Konkursie (decyduje data wysłania do Laureata wiadomości prywatnej przez Zmalujmy Razem w serwisie Facebook.com), będzie uważane za rezygnację z prawa do otrzymania Nagrody.

6.   Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.

7.   Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom listownie do dnia 30.11.2022 r. na adres wskazany zgodnie z ust. 3-4 powyżej, na koszt Organizatora.

8.   Organizator zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru nagrodzonych Prac Konkursowych.

9.   Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

10. Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna Nagroda.

11. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród, jak również do nieprzyznania nagród w ogóle, w przypadku braku Prac Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i/lub leżących po stronie Uczestników. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody. Jeżeli Nagroda nie zostanie odebrana (2x awizo) po uprzednim wysłaniu przez Organizatora na podany przez Użytkownika adres, przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za odbiór nagrody pod wskazanym przez Laureata adresem przez inną niż Laureat osobę podającą się za Laureata.

 

V.   Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora na zasadach określonych dla uczestnictwa w Platformie Edukacyjnej ZmalujmyRazem, dostępnych dla Uczestników pod adresem:  https://zmalujmyrazem.pl/polityka_prywatnosci.pdf.

VI. Reklamacje

1.   Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie, tj. Uczestnicy, mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące Konkursu w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@zmalujmyrazem.pl.

2.   Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora.

3.   Reklamacje powinny być sporządzane w formie pisemnej lub elektronicznej i zawierać imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

4.   Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

5.   Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.   O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w tej samej formie, w której złożono reklamację na adres Uczestnika podany w reklamacji.

7.   Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym, na zasadach ogólnych.

 

VII.             Postanowienia końcowe

1.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2022 roku i obowiązuje do odwołania.

2.   Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator nie ma wpływu na funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy biorą̨ udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.


3.   

Niniejszy Regulamin, jak i Konkurs, podlegają̨ prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.

4.   

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.   

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie

https://zmalujmyrazem.pl/

6.   

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie

oraz we właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w innych materiałach mają jedynie charakter informacyjny.

7.      

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu, bez podania przyczyny, pod warunkiem jednak, że taka zmiana nie wpłynie na pogorszenie sytuacji Uczestników. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od momentu publikacji w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami przez Uczestników Konkursu. Zmiany Regulaminu będą̨ komunikowane na profilu https://www.facebook.com/ZmalujmyRazem